วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556

สารบริสุทธิ์ใบความรู้
                                 เรื่อง  สารบริสุทธิ์
                                                          -----------------------------------------------------------------
 
 
               สารบริสุทธิ์ หมายถึง สารเนื้อเดียวที่มีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียว  มีสมบัติเหมือนกันแบ่งเป็น
                         1. ธาตุ   คือ สารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วย ธาตุหรือสารชนิดเดียว  ไม่สามารถแยกหรือสลายออกเป็นสารอื่นได้  เช่น เงิน  ทอง  คาร์บอน  ออกซิเจน  เป็นต้น  จำแนกออกเป็น 3 ชนิดดังนี้
1)       โลหะ  มีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิปกติ  ยกเว้นปรอทที่เป็นโลหะ  แต่อยู่ใน
สถานะของเหลว  โลหะจะมีผิวเป็นมันวาว  มีจุดเดือดสูง และนำไฟฟ้าได้ดี  โลหะบางชนิดเป็นสารแม่เหล็ก  ตัวอย่างธาตุโลหะ เช่น  เหล็ก  ทองแดง  สังกะสี  แมกนีเซียม เป็นต้น
2)       อโลหะ เป็นได้ทั้ง 3 สถานะ คือ ของแข็ง  เช่น กำมะถันเป็นของแข็งสีเหลือง
 ธาตุโบรมีนเป็นของเหลวสีแดง  และคลอรีนเป็นก๊าซสีเขียวอ่อน อโลหะส่วนใหญ่มีสมบัติตรงกันข้ามกับโลหะ  เช่น กำมะถัน  เปราะ  ไม่นำไฟฟ้า  มีจุดเดือดต่ำ
3)       ธาตุกึ่งโลหะ  เป็นธาตุที่มีสมบัติกึ่งโลหะและอโลหะ เช่น โบรอนเป็นของแข็งสีดำ 
เปราะ  ไม่นำไฟฟ้า  มีจุดเดือดสูงถึง 4,000 องศาเซลเซียส  ธาตุซิลิคอน  เป็นของแข็งสีเงินวาว  เปราะ  นำไฟฟ้าได้เล็กน้อย  มีจุดเดือด 3,265  องศาเซลเซียส เป็นต้น
       2. สารประกอบ  คือ สารที่ประกอบด้วยธาตุตั้งแต่  2  ชนิดขึ้นไป  มาทำปฏิกิริยาเคมี
กันด้วยสัดส่วนที่แน่นอน  กลายเป็นสารชนิดใหม่  มีสมบัติแตกต่างไปจากธาตุที่เป็นองค์ประกอบเดิม  ตัวอย่างของสารประกอบ เช่น  เกลือแกง  น้ำ  คาร์บอนไดออกไซด์ กรด  เบส  เป็นต้นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น