วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

เจตคติทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Attitudes)เจตคติทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Attitudes) เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้น เป็นเสมือนตัวกำกับความคิด การกระทำ การตัดสินใจในการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์
             
ลักษณะของเจตคติทางวิทยาศาสตร์ แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
            
1. เจตคติที่เกิดจากการใช้ความรู้
              1.1
กฎเกณฑ์ ทฤษฎี และหลักการต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์
              1.2
การอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยถือผลที่เกิดจากการสังเกต ทดลอง ตามที่เกิดจริง โดยอาศัยข้อมูลองค์ประกอบที่เหมาะสม
     
      2. เจตคติที่เกิดจากความรู้สึก
           
2.1 กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์มุ่งที่ก่อให้เกิดความคิดใหม่ๆ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ คุณค่าสำคัญจึงอยู่ที่การสร้างทฤษฎี
           2.2
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์จะมีมากขึ้นถ้าได้รับการสนับสนุนจากบุคคล
           2.3
การเป็นนักวิทยาศาสตร์ หรือการทำงานที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งที่น่าสนใจและมีคุณค่า
                         
  คุณลักษณะของบุคคลที่มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ สรุปได้ดังนี้
        
1. มีเหตุผล
        2.
มีความอยากรู้อยากเห็น
        3.
มีใจกว้าง
        4.
มีความซื่อสัตย์และมีใจเป็นกลาง
        5.
มีความเพียรพยายาม
        6.
มีความละเอียดรอบคอบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น